Obchodní podmínky

 

 

vymezené dle podle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen jako „NOZ“)

 

I. Úvodní ustanovení


1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na podnikatelskou činnost (dále též jen jako „Poskytovatel“), která spočívá v poskytování nájmu reklamního přívěsného vozíku, zajišťování reklamy tímto vozíkem a souvisejících činností (dále též jen jako „OP“).
1.2 Služby poskytovatele představují zejména:
i) pronájem reklamního přívěsného vozíku pro účely mobilní reklamy a propagace, a navazující služby (dále též jen jako „Nájem“).
ii) zajištění mobilní reklamy a propagace prostřednictvím reklamního přívěsného vozíku, a to včetně a navazujících služeb (dále též jen jako „Reklama“).
1.3 Rámcová nabídka služeb, objednávkový formulář stejně jako OP Poskytovatele jsou uveřejněny na jeho webové stránce: http://www.reklamnivozy.cz/ (dále též jen jako „Web“).
1.4 Poskytovatel zajišťuje poskytování svých služeb zejména prostřednictvím reklamního přívěsného vozíku, jehož přesná specifikace je obsažena v Provozním řádu Vozíku (dále též jen jako „Vozík“).
1.5 Kontaktní údaje Poskytovatele:
- email:
- telefon:
- bankovní spojení:
1.6 Nájemcem nebo Objednatel se rozumí třetí osoba, která projeví vážný zájem o příslušnou službu Poskytovatele (dále též jen jako „Nájemce“ nebo „Objednatel“).
1.7 V případě, že mezi Poskytovatelem a Nájemcem nebo Objednatelem dojde k uzavření příslušné smlouvy předjímané těmito OP, jsou Poskytovatel a Nájemce nebo Objednatel v těchto OP společně označeni jako smluvní strany. Poskytovatel je pro účely těchto OP a příslušné smlouvy pro účely služby Nájem označen též jen jako „Pronajímatel“.

 

II. Reklamní materiál a podmínky jejich užívání


2.1 Pro účely těchto obchodních podmínek se:
a) plakátem rozumí papírový propagační materiál určený k jednorázovému užití, který bude v rámci deinstalace zlikvidován (dále též jen jako „Plakát“);
b) bannerem rozumí textilní či umělohmotný propagační materiál určený k opakovanému užití, který podléhá při jeho užití a instalaci/deinstalaci pouze běžnému opotřebení, případně opotřebení v důsledku povětrnostních podmínek působících v době jeho užívání (dále též jen jako „Banner“).
(souhrnně dále též jen jako „Reklamní materiál“)
2.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na předchozí odsouhlasení obsahu veškeré Reklamního materiálu užívaného v rámci služby Nájem nebo služby Reklama. Nájemce a/nebo Objednatel je v tomto ohledu povinen doručit Poskytovali odpovídající vyobrazení Reklamního materiálu nebo jeho náhled, a to na výše uvedenou elektronickou adresu Poskytovatele, a to nejpozději 48 hodin před zahájením poskytování služeb. Poskytovatel je oprávněn odmítnout užití Reklamního materiálu v případě, že by jeho užitím mohlo dojít ke spáchání přestupku, trestného činu či soukromoprávního deliktu, či v případě, že Poskytovatel bude mít důvodné pochybnosti, že užití tohoto Reklamního materiálu je v rozporu s dobrými mravy.
2.3 V případě, že Nájemce a/nebo Objednatel dodá vlastní Reklamní materiál, je povinen jeho zjednodušené grafické vyobrazení poskytnout elektronicky či písemně Poskytovali k odsouhlasení, a to nejpozději současně s objednávkou služeb Poskytovatele.
2.4 V případě, že Nájemce a/nebo Objednatel dodá vlastní Reklamní materiál, nese plnou odpovědnost za jeho jakost, tj. že je tento materiál vhodný pro instalaci na Vozík a užití na Vozíku pro účely venkovní mobilní reklamy a jeho vystavení povětrnostním vlivům. Nájemce a/nebo Objednatel je oprávněn vyžádat si u Poskytovatele informaci, zda má tento materiál vhodnou jakost a vlastnosti. V případě, že Nájemce a/nebo Objednatel dodá Reklamní materiál bez požadované jakosti a vlastností, a nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za jeho poškození či zničení v průběhu jeho užití pro účely venkovní mobilní reklamy, a to zejména v důsledku povětrnostních vlivů.
2.5 Nájemce a/nebo Objednatel je oprávněn využít nabídky Poskytovatele na zprostředkování výroby Reklamního materiálu u spolupracující třetí osoby (dále též jen jako „Grafik“). V tomto případě, je Nájemce a/nebo Objednatel povinen informovat Poskytovatele o průběhu a termínech vyhotovení Reklamního materiálu, přičemž Poskytovatel je zároveň povinen poskytnout Grafikovi nezbytnou součinnosti při jeho vyhotovení, a to zejména jeho řádným a včasným převzetím k následné instalaci. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za řádné a včasné vyhotovení a dodání Reklamního materiálu Grafikem, stejně jako neodpovídá za to, zda tento materiál bude splňovat pravidla stanovená v článku 2.4 OP.
2.6 V případě, že Nájemce a/nebo Objednatel bude využívat vlastní propagační plakát/banner je povinen dodat jej Poskytovateli k instalaci v požadované jakosti a velikosti, a to nejpozději 24 hodin předem sjednaným zahájením poskytování služeb. Nájemce a/nebo Objednatel je povinen Poskytovateli dodat Reklamní materiál na adresu dle individuální domluvy.
2.7 Veškerou instalaci a deinstalaci Reklamního materiálu je oprávněn provádět pouze Poskytovatel, a to jako součást svých služeb. V případě porušení této povinnosti je Nájemce a/nebo Objednatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
2.8 Poskytovatel je povinen předat Objednateli řádně deinstalovaný Banner nejpozději do 24 hodin od ukončení poskytování svých služeb.

                                                              

 III. Pravidla pro poskytování služby Nájem


3.1 Předmětem služby Nájem je poskytnutí krátkodobého pronájmu Vozíku Nájemci ze strany Poskytovatele jako pronajímatele, a případné další doprovodné služby uvedené v článku 1.2 odst. i) OP, a to na základě písemné nájemní smlouvy (dále jen jako „Nájemní smlouva“).
3.2 Nájemce je na základě Nájemní smlouvy povinen dodržovat následující smluvní podmínky (a současně veškeré další smluvní podmínky sjednané v příslušné nájemní smlouvě):
a) účel nájmu
- Nájemce je oprávněn užívat Vozík pouze ke sjednanému účelu, kterým je využití Vozíku jako mobilní reklamy, tj. umístění příslušného Reklamního materiálu na Vozík a provozu Vozíku po pozemních komunikacích v souladu s příslušnými právními předpisy, OP a příslušnou nájemní smlouvou. Účelem nájmu není využití Vozíku k žádné jiné činnosti, zejména přepravě jakýchkoliv předmětů, věcí či nákladu;
- Nájemce není oprávněn přenechat Vozík k užívání jakékoliv třetí osobě, stejně jako není oprávněn žádné třetí osobě umožnit jakékoliv užívání Vozíku či manipulaci s ním (vyjma zaměstnanců Nájemce);
- V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, čímž není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody, zejména v podobě ušlého zisku.
b) užívání Vozíku manipulace s ním
- Nájemce je při veškerém užívání Vozíku a manipulaci s ní povinen dodržet příslušná pravidla stanovená platnými a účinnými právními předpisy upravujícími užívání Vozíku jako přípojného vozidlo, tj. zejména pravidla stanovená pro provoz na pozemních komunikacích, příslušné obecně závazné vyhlášky obcí a měst, a veškeré další právní a jiné předpisy;
- Nájemce je dále povinen dodržovat veškerá pravidla stanovená Pronajímatelem pro jeho užívání a manipulaci v podmínkách užívání (dále též jen jako „Provozní řád Vozíku“), o kterých bude řádně poučen před uzavřením Nájemní smlouvy, a jejichž písemné vyhotovení obdrží před uzavřením Nájemní smlouvy jako její nedílnou přílohu;
- Nájemce není oprávněn provádět na Vozíku jakékoliv úpravy či opravy, přičemž běžnou údržbu je oprávněn provést pouze v neodkladných případech či při hrozbě vzniku škody na Vozíku;
- V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, čímž není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody, zejména v podobě ušlého zisku.
c) odpovědnost
- Nájemce nese výlučnou odpovědnost za užívání Vozíku, zejména za jeho řádné užívání v souladu se sjednaným účelem Nájmu a veškerými podmínkami OP a Nájemní smlouvy, stejně jako příslušnými právními předpisy. V případě, že bude Nájemci uložena jakákoliv sankce a/nebo povinnost v souvislosti s užíváním Vozíku, odpovídá za řádné splnění takového sankce a/nebo povinnosti výlučně Nájemce, a to i ve všech případech, že pokud by v souvislosti s užíváním Vozíku ze strany Nájemce byla uložena jakákoliv sankce a/nebo povinnost Pronajímateli jako provozovateli Vozíku ve smyslu příslušných právních předpisů, a dále je Nájemce povinen:
i) poskytnout Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškerou součinnost pro řádné splnění takovéto sankce a/nebo povinnosti, a současně,
ii) uhradit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré věcné náklady, které Pronajímatel vynaloží za účelem řádného splnění takového sankce a/nebo povinnosti, a současně,
iii) uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé uložení takovéto sankce a/nebo povinnosti, a současně,
iv) nahradit Pronajímateli veškerou škodu, která by mu uložením takovéto sankce a/nebo povinnosti vznikla.
- V případě, že bude Nájemce užívat Vozík prostřednictvím svých zaměstnanců je povinen na své náklady zajistit, že budou dodržovat veškeré povinnosti Nájemce v souladu s OP, příslušnou nájemní smlouvou a právními i jinými předpisy, a v případě, že z jejich strany dojde k porušení jakékoliv z těchto povinností, nese za toto porušení Nájemce plnou odpovědnost.
d) manipulace s Reklamním materiálem
- Nájemce není oprávněn žádným způsobem manipulovat s Reklamním materiálem umístěným na nosné konstrukci Vozíku;
- V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, čímž není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody.
e) způsob předání a převzetí Vozíku
- Nájemce je povinen převzít Vozík ve sjednaný čas a na sjednaném místě, přičemž o tomto převzetí bude sepsán písemný předávací protokol zaznamenávající stav Vozíku k okamžiku převzetí. Pozdním převzetí nevzniká Nájemci žádný nárok na prodloužení doby nájmu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- Nájemce je povinen vrátit (předat) Vozík ve sjednaný čas a na sjednaném místě přičemž o tomto převzetí bude sepsán písemný přebírací protokol zaznamenávající stav Vozíku k okamžiku převzetí. V případě pozdního vrácení (předání) Vozíku je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den trvání prodlení, a zároveň nahradit škodu, která bude představována ušlým ziskem Pronajímatele v podobě nemožnosti realizovat další sjednaný Nájem a/nebo Reklamu s třetí osobou, přičemž přesná výše tohoto ušlého zisku bude určena dle ceníku Pronajímatele uveřejněného na Webu.
f) ostatní
- Nájemce je oprávněn užívat Vozík na předem dohodnutém území České republiky, které bude přesně vymezeno v Nájemní smlouvě;
- Nájemce výslovně souhlasí s tím, aby Pronajímatel po dobu nájmu umístil na Vozíku sledovací zařízení přenášející aktuální polohu Vozíku (sledování prostřednictvím GPS systému), a to výlučně za účelem ověření dodržování povinností Nájemce a způsobu užívání Vozíku, přičemž Pronajímatel je oprávněn tento záznam využít pouze pro tyto účely, a v případě, že Nájemce dodrží veškeré své povinnosti, je Pronajímatel tento záznam odstranit nejpozději do 3 dnů od řádného vrácení Vozíku;
h) kauce
- Nájemce uhradit Pronajímateli vratnou kauci (peněžitou jistotu), jejíž přesná výše bude sjednána v Nájemní smlouvě (dále též jen jako „Kauce“);
- Kauce je splatná ve stejné lhůtě jako nájemné nebo ve lhůtě určené Nájemní smlouvou, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Pronajímatele uvedený v článku I. OP, přičemž k její řádné úhradě dochází okamžikem jejího připsání na tento účet Pronajímatele;
- Pronajímatel je oprávněn proti Kauci složené Nájemcem jednostranně započíst své veškeré nároky na jakoukoliv smluvní pokutu, jakoukoliv náhradu škody či jakékoliv věcné náklady, k jejichž uhrazení bude Nájemce povinen pro porušení svých povinností nebo které Pronajímateli vzniknou v souvislosti s Nájmem;
- Pronajímatel je povinen vrátit Nájemci Kauci (nebo její příslušnou část po provedení příslušných zápočtů) bez zbytečného odkladu po řádném vrácení Vozíku, a bezhotovostním převodem na bankovní účet, ze kterého mu byla uhrazena, přičemž je oprávněn tuto Kauci zadržet až do řádného vypořádání svých sankčních a jiných nároků vůči Nájemci;
3.3 V případě, že si Nájemce spolu s Nájmem sjedná i další doprovodné reklamní a propagační služby Pronajímatele, uplatní se pro tyto příslušným způsobem i pravidla uvedená v článku IV. OP.

 

IV. Pravidla pro poskytování služby Reklama


4.1 Předmětem služby Reklama je poskytnutí reklamních a propagačních služeb ze strany Poskytovatele Nájemci, a to prostřednictvím Vozíku.
4.2 Služba Reklama je složena z těchto dílčích služeb, které budou poskytnuty dle objednávky Objednatele, a pro jejichž poskytnutí platí následující smluvní podmínky:
a) poskytnutí mobilní reklamy prostřednictvím Vozíku,
b) zajištění Reklamního materiálu, a jeho instalace a deinstalace,
c) zajištění nebo poskytnutí propagační znělky (spotu),
d) ostatní služby dle dohody smluvních stran.
4.3 Pro poskytnutí služby poskytnutí mobilní reklamy prostřednictvím Vozíku, platí následující smluvní podmínky:
i) Objednatel ve své objednávce určí termín, trasu a další náležitosti pro poskytnutí mobilní reklamy prostřednictvím Vozíku, a Poskytovatel na vlastní náklady zajistí poskytnutí této mobilní reklamy, a to tak, že s Vozíkem obsahujícím Reklamní materiál poskytnutý Objednatelem projede v příslušné intenzitě určenou trasu; Poskytovatel je oprávněn změnit dohodnout trasu pouze v případě objektivních překážek, kterými se rozumí zejména aktuální dopravní situace v daném místě či jiné nepředvídatelné skutečnosti, přičemž v případe takovýchto změn je povinen dbát o to, aby náhradní trasa probíhala v co nejbližší vzdálenosti od původně sjednané trasy;
ii) Poskytovatel doloží Objednateli poskytnutí mobilní reklamy tak, že mu po jejím ukončení předá nejméně 10 fotografií a elektronický záznam z GPS modulu prokazující poskytnutí dohodnuté mobilní reklamy v příslušném termínu a trase. Záznam z GPS modulu bude Objednateli poskytnut prostřednictvím volně dostupného softwaru dle volby Poskytovatele;
iii) poskytnutí mobilní reklamy je ze strany Poskytovatele řádně splněno k okamžiku, kdy s Vozíkem obsahujícím Reklamní materiál Objednatele projede v příslušném termínu dohodnutou trasu v dohodnuté intenzitě, a tuto skutečnost doloží dle článku 4.3 odst. ii) OP.
4.4 Pro poskytnutí služby zajištění Reklamního materiálu, a jeho instalace a deinstalace se v plném rozsahu uplatní smluvní podmínky uvedené v článku II. OP.
4.5 Pro poskytnutí služby zajištění nebo poskytnutí doprovodného propagačního ozvučení (znělky/spotu), platí následující smluvní podmínky:
i) Objednatel dodá Poskytovateli doprovodné propagační ozvučení (znělku/spot), a to nejpozději 24 hodin před zahájením poskytování Reklamy nebo si jej vybere z nabídky Poskytovatele;
ii) Poskytovatel je oprávněn provést předchozí schválení doprovodného propagačního ozvučení (znělky/spotu) dle pravidel uvedených v článku 2.2 OP;
iii) Poskytovatel zajistí poskytnutí doprovodné propagační ozvučení (znělku/spot) mobilní reklamy v jeho odsouhlasené formě, a to tak, aby došlo k jeho plnému odehrání v dohodnuté intenzitě;
iv) Poskytovatel je oprávněn přizpůsobit intenzitu a hlasitost poskytování doprovodného propagačního ozvučení (znělky/spotu) příslušným předpisům, a to zejména předpisů upravujícím provoz na pozemních komunikacích, hygienickým předpisům či vyhláškám obcí a měst upravujících veřejnou hudební a jinou produkci.
4.6 Pro poskytnutí ostatních služeb dle požadavků Objednatele se přiměřeně uplatní pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách.

 

V. Termíny poskytování služeb a jejich stornování


5.1 Při poskytnutí služby Nájem se uplatní následující pravidla pro termíny poskytování služeb a jejich stornování:
a) Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné zhoršené povětrností podmínky v termínu poskytnutí služby Nájem, a Nájemce v tomto případě není oprávněn vznášet vůči Pronajímateli žádné nároky;
b) Smluvní strany se v případě zhoršených povětrnostních podmínek mohou dohodnout na náhradním termínu poskytnutí služby Nájem, přičemž Pronajímatel není povinen takovýto náhradní termín poskytnout;
c) Nájemce je oprávněn stornovat objednávku poskytnutí služby Nájem nebo požádat o náhradní termín, přičemž v případě, že již došlo k uzavření Nájemní smlouvy, není Pronajímatel povinen tomuto zrušení či žádosti o náhradní termín vyhovět.
d) Pronajímatel je oprávněn stornovat poskytnutí služby Nájem v případě technické závady na Vozíku nebo v případě jeho neoprávněného zadržení či opožděného vrácení ze strany předchozího Nájemce, přičemž v tomto případě, je Pronajímatel povinen o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu Nájemce a zároveň mu vrátit Nájemné v plné výši, nedohodnou-li se smluvní strany na náhradním termínu poskytnutí Nájmu.
5.2 Při poskytnutí služby Reklama se uplatní následující pravidla pro termíny poskytování služeb a jejich stornování:
a) Poskytovatel je oprávněn stornovat poskytnutí služby Reklama v případě technické závady na Vozíku nebo v případě jeho neoprávněného zadržení či opožděného vrácení ze strany předchozího Nájemce, přičemž v tomto případě, je Poskytovatel povinen o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu Objednatele, a zároveň mu vrátit odměnu v plné výši, nedohodnou-li se smluvní strany na náhradním termínu poskytnutí Reklamy.
b) Poskytovatel je oprávněn stornovat poskytnutí služby Reklama v případě nepříznivých povětrnostních podmínek neumožňujících řádný provoz na pozemních komunikacích či takových podmínek ohrožujících život a zdraví účastníků silničního provozu, stejně jako v případě jiných objektivně existujících skutečností neumožňujících poskytnutí služby Reklama, kterými se rozumí zejména zásahy vyšší moci, celoplošného omezení či zákazu silničního provozu, apod. V tomto případě je Poskytovatel povinen o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu Objednatele, a dohodnout s ním náhradní termín poskytnutí služby Reklama, případně mu vrátit odměnu v plné výši (případně poměrnou část odměny v případě poskytnutí částečného plnění), nedohodnou-li se smluvní strany na náhradním termínu poskytnutí Reklamy.
c) Poskytovatel je oprávněn stornovat poskytnutí služby Reklama v případě technické závady na vozidle určeném k provozu Vozíku, nemoci či jiné objektivní překážky na své straně, a to nejpozději 24 hodin před termínem zahájení poskytování služby Reklama. Poskytovatel je zároveň povinen nabídnout Objednateli náhradní termín poskytnutí služby Reklama, a to tak aby se konal nejpozději do 7 dnů od původního termínu. V případě, že Objednatel tento náhradní termín nepřijme, je mu Poskytovatel povinen vrátit odměnu v plné výši.
d) Objednatel je oprávněn požádat o náhradní termín poskytnutí služby Reklama bez udání důvodů, přičemž v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb, není Pronajímatel povinen této žádosti vyhovět.
5.3 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv stornování svých služeb nebo jejich poskytnutí v náhradním termínu, a to zejména v případě, že ke stornování dojde ze strany Nájemce a¬/nebo Objednatele.
5.4 Nájemce nebo Objednatel je vedle výše uvedených pravidel dále oprávněn stornovat objednanou službu Nájem nebo Reklamu bez udání důvodů, a to za těchto podmínek:
a) stornování služby musí být provedeno písemně nebo emailem, a prokazatelně doručeno Poskytovateli,
b) Nájemce nebo Objednatel je povinen Poskytovateli uhradit odstupné jako náhradu za Poskytovatelem vynaložené náklady a čas, a za zmaření obchodní příležitosti, a to dle těchto pravidel:
i. v případě stornování služby více než 45 dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby je Nájemce nebo Objednatel povinen uhradit Poskytovateli odstupné ve výši 10% odměny;
ii. v případě stornování služby více než 30 dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby je Nájemce nebo Objednatel povinen uhradit Poskytovateli odstupné ve výši 50% odměny;
iiii. v případě stornování služby více než 15 dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby je Nájemce nebo Objednatel povinen uhradit Poskytovateli odstupné ve výši 100% odměny.
c) ve všech případech stornování služby bude vyúčtování uhrazení odstupného provedeno tak, že Poskytovatel započte svůj nárok na příslušnou výši odstupného proti Nájemcem nebo Objednatelem uhrazené odměně nebo záloze na odměnu, a zbývající část takto uhrazené odměny nebo zálohy na odměnu bude vrácena Nájemci nebo Objednateli.

 

VI. Odměna Poskytovatele a platební podmínky


6.1 Nedohodnou-li se smluvní strany u příslušného typu služby jinak, platí, že Poskytovatel je oprávněn účtovat zálohu na poskytnutí služeb, a to až ve výši 100% své odměny. Poskytovatel je oprávněn účtovat i více dílčích záloh.
6.2 Veškeré zálohy jsou splatné v termínu a způsobem uvedeném na příslušné zálohové faktuře.
6.3 Až do uhrazení zálohy, a v případě Nájmu i Kauce, není Poskytovatel povinen poskytnout Nájemci a/nebo Objednateli jakoukoliv službu.
6.4 V případě prodlení Nájemce a/nebo Objednatele s jakoukoliv úhradou je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5% denně. Nárok Poskytovatele na náhradu škody tím není dotčen.
6.5 Veškeré úhrady ve prospěch Poskytovatele je Nájemce a/nebo Objednatel povinen provádět bezhotovostním převodem na bankovní spojení Poskytovatele uvedené v článku I. OP, přičemž jako variabilní symbol je povinen uvést své IČ bylo-li mu přiděleno. Smluvní strany si mohou dohodnout i hotovostní způsob úhrady odměny Poskytovatele, a to proti vystavenému příjmovému dokladu.
6.6 Poskytovatel bude účtovat veškeré odměny za své služby na základě ceníku zveřejněného na Webu, přičemž tento ceník podléhá jeho průběžným úpravám, a v tomto ohledu bude jako konečná a rozhodující vždy výše odměny sjednaná v příslušné smlouvě.

 

VII. Odpovědnost


7.1 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Reklamních materiálů ani propagačního ozvučení (spotu), a to zejména s ohledem na jejich závadnost z hlediska porušení práv z duševního vlastnictví. V případě, že by měla být Poskytovateli v tomto ohledu uložena jakákoliv sankce, zavazuje se Nájemce a/nebo Objednatel k tomu, že provedou její úhradu.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy


8.1 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s Nájemce a/nebo Objednatelem v případě, že:
a) Nájemce a/nebo Objednatel neuhradí nejpozději ke sjednanému okamžiku zahájení poskytování služeb Poskytovatele dohodnutou odměnu,
b) Nájemce a/nebo Objednatel neposkytne Poskytovateli příslušnou a nezbytnou součinnosti pro řádné plnění povinností Poskytovatele, a to i přes předchozí emailové upozornění Poskytovatele. Obdobná pravidla platí i pro případ, kdy Nájemce a/nebo Objednatel neposkytne Poskytovateli nezbytné podklady pro řádné plnění povinností Poskytovatele.
8.2 V případě jakéhokoliv odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Nájemce a/nebo Objednatelem (a to i ze zákonných) důvodů platí, že veškeré právní účinky odstoupení nastávají ke dni doručení písemného nebo emailového, a oprávněného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Poskytovatel a Nájemce a/nebo Objednatel v tomto ohledu vylučují aplikaci ustanovení § 2004 NOZ.

 

IX. Zpracování a využití údajů a informací o Nájemci/Objednateli


9.1 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a uchovávat veškeré informace, údaje a skutečnosti o Nájemci a/nebo Objednateli, a o jeho podnikatelské činnosti po dobu nezbytnou pro řádné poskytnutí jeho služeb.
9.2 Nájemce a/nebo Objednatel dává Poskytovateli výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby Poskytovatel mohl využívat označení, název, firmu či jinou identifikace zájemce a jeho podnikatelské činnosti, pro svou vlastní propagační a maketingovou činnosti, a to zejména pro uvádění Nájemce a/nebo Objednatele, a jeho podnikatelské činnosti mezi klienty Poskytovatele.

 

X. Závěrečná ujednání


10.1 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Nájemcem a/nebo Objednatelem se řídí platnými právními předpisy pouze v případě, že si smluvní strany neujednaly jinak v těchto OP či v příslušném smluvním ujednání uzavřeném na jejich základě.
10.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2015.
10.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky upravit a/nebo změnit dle svého uvážení.
10.4 Tyto obchodní podmínky Poskytovatel uveřejňuje na Webu, a dále poskytuje Nájemci a/nebo Objednateli i v průběhu příslušných předsmluvních jednání. Tyto obchodní podmínky jsou zároveň nedílnou součástí každé příslušné smlouvy uzavřené na jejich základě.
10.5 Tyto obchodní podmínky jsou vůči třetím osobám účinné od okamžiku jejich uveřejnění na Webu, a to včetně každého Nájemce a/nebo Objednatele. Poskytnutí těchto obchodních podmínek každému Nájemci a/nebo Objednatel dle článku 10.4 OP má pak utvrzující účinky.